Kompaniýanyň taryhy

Şanhaý GD Industry Co., Ltd.

Takmynan Us

KompaniýaTaryh

Şanhaý Guandian Industrial Co., Ltd. (GD) 2015-nji ýylda esaslandyryldy. Bu gözleg we ösüşi, sessiz gapy gulpuny, akylly gapy gulpuny we enjamlary birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümçilik bazasy "apparat paýtagty" hökmünde tanalýan Zhejiangda ýerleşýär.Senagat seýilgähi 60 mu-dan gowrak meýdany öz içine alýar we ýurtda 700-den gowrak aýratyn dükan we 1000-den gowrak söwda nokady bar.

Döredileli bäri kompaniýa hemişe gapy gulplary meýdanyna ünsi jemläp, dünýä derejesinde gapy gulplarynyň markasyny döretmegi ýüregine düwdi.Birnäçe ýyllap yzygiderli işlemekden we çalt ösüşden soň, Mingmen daşarky dünýä tarapyndan birneme tassyklandy we "ýokary tehnologiýaly kärhana", "Şanhaýyň meşhur marka önümi", "Şanhaý şäher kärhanasy" ýaly birgiden hormat gazandy. Tehnologiýa merkezi "," Hytaýyň iň gowy on şasy ".

"Adamlar üçin ýokary hilli ýaşaýyş meýdany döretmek" wezipesini ýerine ýetirip, kompaniýa pudagyň ösüş tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmegi maksat edinýär.Önümçilik we gözleg önümlerinden tehnologiki täzeliklere, önümçilik önümçiliginden hil barlagyna çenli, Gd tehnologiki innowasiýa arkaly markanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy talap edýär, gulp, akylly gulp we enjam önümlerini yzygiderli çykarýar, sarp edijilere ýokary hilli durmuş tejribesi berýär.

Müşderiler üçin gymmatlyk dörediň, işgärler üçin mümkinçilik dörediň, paýdarlar üçin peýdalary dörediň, jemgyýet üçin sazlaşyk dörediň, hyzmatdaşlygy gazanyň we meşhur markalaryň durnukly ösüşini durmuşa geçiriň.Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýan Mingmen, gapy gulplama pudagynda dünýä derejesindäki milli markany döretmek üçin yzygiderli tagalla edýär!