Bürünç gapy gulpy

 • Altyn çaýylan bürünç gapy tutawajynyň gulpy

  Altyn çaýylan bürünç gapy tutawajynyň gulpy

  ● Düwme uniwersal bolup, her gulp üçin 3 düwme bilen paketdäki ähli gapy gulplaryny açýar. (Daşarky) açar bilen gulplanýar / açylýar.(Içki) barmak düwmesi bilen gulplanyp / açylyp bilner.Öň gapylar / girelgeler ýaly açary talap edýän otaglar üçin amatly.

  ● Iň ýokary derejeli howpsuzlyk gapysynyň tutawajy tutawajy, çep ýa-da sag eli gapylary ýerleşdirmek üçin ajaýyp edýän tersine tutawajy öz içine alýar.

  ● Reňk: Bürünç tegmili.Material: gaty sink garyndysy.Gurmak wagtyny tygşytlaýan, gurnamak aňsat, ANSI 3 synp standarty we 200,000-den gowrak aýlaw bolup biler.

  Back 60mm (2-3 / 8 ″) ýa-da 70mm (2-3 / 4 ”) bilen sazlanylýan Latch : Panel plastinka inedördül we aýryp bolmaýar.

  You Alýan önümiňizde haýsydyr bir hil ýa-da mukdar meselesi bar bolsa, bize ýüz tutuň, biz ony siziň üçin çalşarys ýa-da doly yzyna bereris.

 • Placer altyn imitasiýa altyn sink garyndysy üç bar gulp kanaly gulp tualet ýatylýan otagynyň gapy gulpy

  Placer altyn imitasiýa altyn sink garyndysy üç bar gulp kanaly gulp tualet ýatylýan otagynyň gapy gulpy

  • GÖZEGÇILIK WE FUNKSI --A - Häzirki zaman minimalistik dizaýny bilen, Gizlinlik Gapy Lever Handle, gizlinligi gulplamak zerur bolan stil we howpsuzlygy üpjün edýär.Içerki we daşarky gapylar üçin - täjirçilik ýa-da ýaşaýyş jaýlary üçin ajaýyp enjam çözgüdi döredýär.
  • ALhli standart gapy ölçeglerine laýyk gelýär - Bu gapy tutawajynda ýörite kwadrat burçly hüjümçi bilen pes derejeli, inçe we inedördül görnüş bar.60 / 70mm sazlanyp bilinýän berkitme bilen enjamlaşdyrylan, 1-3 / 8 dýuýmdan 1-3 / 4 dýuým aralygyndaky ähli standart gapy ölçeglerine laýyk gelýär.
 • Derwezäniň girelgesi üçin mehaniki çig mis antik bürünç gulpy

  Derwezäniň girelgesi üçin mehaniki çig mis antik bürünç gulpy

  • Qualityokary hilli atlas bürünç görnüşi
  • Funksiýa: Gizlinlik (düşek we hammam)
  • El bilen: Hiç biri - Bu element sag ýa-da çep el ulanmak üçin tersine
  • 2-3 / 8 ″ we 2-3 / 4 ″ Arkaýynlara laýyk gelýän sazlanylýan Latch
  • 1-3 / 8 ″ 1-3 / 4 ″ galyň gapylara laýyk gelýär
 • Öndürijiniň hili Sessiz mehaniki ýapyk ýapyk gapy gulpy

  Öndürijiniň hili Sessiz mehaniki ýapyk ýapyk gapy gulpy

  • Polat bürünç bilen gutardy we çep ýa-da sag el gapylary üçin niýetlenendir
  • ANSI 3-nji synp, ýaşaýyş howpsuzlygy üçin kepilnama
  • 2-3 / 4 dýuým we 2-3 / 8 dýuým arkaýynlara laýyk gelýär;1-3 / 8 dýuým we 1-3 / 4 dýuým galyňlykdaky gapylara laýyk gelýär
  • Gizlinlik gulpy;dyrnak ýa-da şuňa meňzeş bir zat bilen gyssagly goýberilmegi üçin daşarky düwme / leňňerdäki içinden gulplar.
  • 5 ýyllyk çäkli mehaniki / 5 ýyllyk çäkli gutarmak
 • Geçiş gapylary üçin kaşaň gadymy model altyn bürünç gizlinligi

  Geçiş gapylary üçin kaşaň gadymy model altyn bürünç gizlinligi

  • Koridor ýa-da şkaf gapylary ýaly gulplama funksiýasyny talap etmeýän içerki gapylarda ulanmak üçin
  • Univershliumumy gowşuryş;sag we çep el gapylaryna laýyk gelýär
  • Standardhli standart gapy taýýarlyklaryna laýyk gelýän sazlanylýan berkitme aýratynlyklary
  • ANSI / BHMA 3-nji derejeli şahadatnama
  • Standardhli standart gapy taýýarlyklaryna laýyk gelýän sazlanylýan arkaýynlygy öz içine alýar
 • Bürünç material gül üçin altyn tutawaçly gapy gulpy

  Bürünç material gül üçin altyn tutawaçly gapy gulpy

  • Stil: Giriş
  • Reňk: Bürünçden ýasalan bürünç
  • Jemleýji görnüş: Jaýlanan
  • Tutuş görnüşi: Knob
  • Metal görnüşi: Bürünç

   

 • Giriş üçin mehaniki çeňňek mis tutawajy antik bürünç gulpy

  Giriş üçin mehaniki çeňňek mis tutawajy antik bürünç gulpy

  • Stil: Geçiş
  • Reňk: Satin Bürünç
  • Jemleýji görnüş: Satin
  • Tutuş görnüşi: Knob
  • Metal görnüşi: Bürünç
 • Bürünç esasy gapy gulpy kaşaň ýatylýan otagyň gapy gulpy mis silindrleri

  Bürünç esasy gapy gulpy kaşaň ýatylýan otagyň gapy gulpy mis silindrleri

  • Birnäçe minutda otwýortka bilen aňsatlyk bilen gurnap boljak ykjam öý zalynyň şkaf gapysynyň geçelgesi üçin amatly.
  • Gapy gulpuny gurmak aňsat, gurnamak üçin gollanma grafiki wersiýasy bar
  • Stilleri ulanmaýan giň programma, nusgawy görnüş, synp otaglary, ýatylýan otaglar, girelge gapylary, ammar otaglary, hammam we ş.m.
  • Içerde bolanyňyzda ýörite dizaýn, gulplamak üçin otagdaky wyklýuçateli basyň we göni açmak üçin tutawaç basyň. Daşarda bolanyňyzda gulpy açmak üçin gyssagly jak dakyp bilersiňiz.
  • Gapy düwmeleri barada soraglaryňyz bar bolsa, habar iberip biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.24 sagadyň dowamynda size ajaýyp çözgüt hödürläris
 • 40 mm-den 70mm galyňlykdaky gapy üçin altyn myhmanhana bürünç gapy gulpy

  40 mm-den 70mm galyňlykdaky gapy üçin altyn myhmanhana bürünç gapy gulpy

  • Jaýlanan bürünç Abbey gapy düwmesi, ýatylýan otag ýa-da hammamyň gapy tutawaçlary ýaly gizlinlik gulplama funksiýasy talap edilýän içki gapylarda ulanylyp bilner.
  • Gapy düwmesinde ähliumumy el bar we sag we çep el gapylaryna oturdylyp bilner
  • Latch, adaty gapy taýýarlyklaryna laýyk 2-3 / 8-den 2-3 / 4 dýuým sazlap bolýar
  • gizlinlik düwmesi birnäçe minutda diňe otwýortka bilen aňsatlyk bilen gurulýar;bu gulplama gapy düwmesi ANSI / BHMA 2-nji derejeli şahadatnama talaplaryna laýyk gelýär
  • GD Microban önümini goraýan enjam, gapdaky mikroblary 99. 9% arassa gorag enjamlaryndan saklaýar
 • Mebel enjamlary, ýatylýan otag, ýaşaýyş gapy tutawaç bürünç meýdançasy

  Mebel enjamlary, ýatylýan otag, ýaşaýyş gapy tutawaç bürünç meýdançasy

  • [Poslamaýan polatdan ýasalan jaý we bürünç silindr] Gapy çeňňegi ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasaldy.Içki ýüzleri mis bilen örtülendir.Gulp silindri 100% bürünç bolup, poslamaýan we ýüzlerçe müň aýlawlara çydamly.
  • [Ogrulyga garşy berkitme] lyörite işlenip düzülen galyňlyk, ogurlyga garşy.Iki tarapy hem gulplap bolýar, bir tarapy öwrüm düwmesi bilen, beýleki tarapy bolsa düwmeler bilen gulplanýar.Içinden gulplanandan soň, gapyny daşyndan açyp bolmaýar.
  • [Gapylaryň köpüsi üçin amatly] Düzülip bilinýän berkitme bilen: 2-3 / 8 ″ - 2-3 / 4 ″ (60mm-70mm), 1 ″ 2 ″ (25mm-) galyňlygy bilen adaty gapylaryň giň toplumyna laýyk bolup biler. 50mm).
  • [Giňişleýin programmalar] Düwürtikli girelgeler, içerde gulplanyp, daşarda açylmaly gapy, ýatylýan otag we otaglar üçin amatlydyr.
  • [Gurmak aňsat] Doly esbaplar üpjün edilýär we berkidilen görkezmelere eýerip, gapynyň leňňerini aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.Bu işi ýerine ýetirýän hünärmen gurnaýjynyň bolmagy hökman däl.