Gapy gulpy

 • Mis gapy gulpy gulplama kassasy gulpy

  Mis gapy gulpy gulplama kassasy gulpy

  • Bu elementiň haçan ýa-da yzyna dolanjakdygyny bilemzok.
  • Güýçli guýma gurluşyk
  • El bilen däl dizaýn
  • Çep ýa-da sag tarapdaky programma üçin tersi bolt
  • K-5057 & K-5092 bilen ulanylýar
 • Süýşýän bolt gulpy Alýumin barmak latchy

  Süýşýän bolt gulpy Alýumin barmak latchy

  • Bu çep elli gulp 1-3 / 8-iň giriş gapylarynda ulanylyp bilner. 1-3 / 4-e çenli. Içki üzüm stiliniň enjamlaryna gabat gelmek üçin galyň.
  • 2-1 / 2 ini. Arka gapagy, 1-1 / 16 ini. X 7-5 / 8 aralygy
  • Satin Nikel gutardy
  • Polatdan ýasalan düwmelerden ýasalan gaty bürünç gurluşyk (atlas nikel görnüşinde), gaty bürünçden ýasalan plitalar we ýüz örtügi (atlas nikel görnüşinde), zamak korpusy bilen polat urgy bar.
  • Installationhli gurnama berkidijileri her giriş girelgesiniň gulpy toplumyna girýär
 • Klassiki görnüşli hammam Magnit gapy gulpy

  Klassiki görnüşli hammam Magnit gapy gulpy

  • ANSI GRADE 1 AMERIKA MORTISE GÖRNÜŞI
  • GÖRNÜŞLI LATCH BOLT 19mm (3/4 ″), 1 ″ SUS304 Goşmaça howpsuzlyk üçin uzaldyş möhleti
 • Hytaý 5845/5850/5840 sink / SS304 gulply

  Hytaý 5845/5850/5840 sink / SS304 gulply

  • Bu sag eli gulp 1-3 / 8-den girýän gapylarda ulanylyp bilner. 1-3 / 4-e çenli. Içki üzüm stiliniň enjamlaryna gabat gelmek üçin galyň.
  • 2-1 / 2 arkaýyn, 9/16 içerde. Latch proýeksiýasy, 1 inç.
  • Bürünçden ýasalan bürünç
  • Polat bilen berkidilen düwmelerde ýasalan bürünçden ýasalan polat, polat urgy we zamak korpusy bar
  • Installationhli gurnama berkidijileri her giriş girelgesiniň gulpy toplumyna girýär
 • Silindr deşikli ýokary hilli gulp SN reňki

  Silindr deşikli ýokary hilli gulp SN reňki

  • Mugt “Prime” eltip bermegi teklip edip bilmeýän beýleki satyjylardan arzan bahadan satylýar.
  • “Perma-Shield Gliding”, “Narroline Gliding”, “Frenchwood Gliding” eýwan gapylary bilen öndürilýär
  • Şeýle hem, bu toplumy öňki üzüm gulplaryny 2573558 we 2573562 bölek belgileri bilen çalyşmak üçin ulanyň
  • Bu toplum, köplenç gapyda oturdylan petik diýilýän giriş gulp mehanizmini öz içine alýar
  • Gulp mehanizmi çeňňeklere ýetýär, kabul ediji gapyny ýapýar we gapyny gulplaýar.
  • Bu toplum, beýleki tarapdan gutarmagyna garamazdan, elýeterli enjamlar bilen 2 panelli gapylaryň hemmesinde ulanylýar
 • Agaç gulplama üçin poslamaýan polatdan ýasalan gulp

  Agaç gulplama üçin poslamaýan polatdan ýasalan gulp

  • Atrium halkaly gapy üçin asyl ýekeje nokat gulpy üçin takyk çalyşma
  • Faceplate ölçegleri: 15/16 9-5 / 8 dýuým, Radius gutarýar
  • Faceplate nurbat deşikleri: 8-11 / 16
  • Arka tarapy: 1-3 / 4 dýuým
 • Zawod barmak yzyna garşy polatdan ýasalan gapy gulpy

  Zawod barmak yzyna garşy polatdan ýasalan gapy gulpy

  • Berkidilen gapylarda zeper ýeten ýa-da ýiten jisim gulpuny çalyşmak üçin ulanylýar.Alýumin gapy öndürijileriniň köpüsi tarapyndan ulanylýar.24mm (.945 ″) ýüz plastinka
  • Poslamaýan pellehana käbir bölekleri bilen polatdan ýasalan
  • Gulpy işletmek üçin tutawaçlary ýa-da epleri öz içine almaýar.Diňe gulp korpusy. Bu çukur gulpy polat böleklerden gurlup, käbir bölekleri poslamaýar.Onda tersine berkitme we 8 mm eplenç ululygy bar.Bu 2pt gulply we beýleki gulplama nokadyna birikdirip bolmaýar.Bu önüm içerki / daşarky tutawaçlary we silindr gulpuny öz içine almaýar.Önümde gurnama gollanmasy we M5 silindrli berkidiji nurbat, 8gx7.5 skripka, 2mm berkitme gaplaýjy we berkitme eşik bar.
 • Fireangyna garşy gulpy amatly we täsirli

  Fireangyna garşy gulpy amatly we täsirli

  • IEST GOWY GYMMAT - Çalyşýan Mortise Patio Gapy / Süýşýän gapy gulpy, tapjak iň gowy bahaňyzdyr.Köne ýa-da döwülen ýassygyňyzy çalyşmak üçin aljyraňňy bölekler üçin has köp pul tölemegiň zerurlygy ýok.

  • AASsat gurmak3-11 / 16 ölçegli merkezi deşikleri bolan agaç, alýumin ýa-da winil gapylaryna göni goýup bolýar ”.Daşarky plastinka / saklaýjy gapylar bilen hem ulanylyp bilner.
  • Köne ýa-da döwülen gapy gulplaryny çalşyň - Latch ýapyşyp başlanda ýa-da görnüşi gulplanmasa, bu arzan çalyşma gulpy size gerek zat.Enjam dükanyna syýahatyňyzy tygşytlaň we az pul tygşytlaň
 • Qualityokary hilli amatly görnüşli mortise lockbody

  Qualityokary hilli amatly görnüşli mortise lockbody

  1-1 / 8 dýuým arkaýyn

  Bermek: dogry

  Plateüz plastinka: 1 dýuým w 6 6/8 dýuým l

  Kazyýetiň ölçegleri: 7/8 dýuým w, 6 dýuým l arka tarapyna mahsus çuňlugy

  Latchbolt: 1/2 dýuým w 1 dýuým l 1/2 dýuým zyňmak Önümiň beýany Giriş gapylaryňyzyň ýeterlik derejede howpsuz däldiginden gorkýarsyňyzmy?Ora-da häzirki gulplaryňyz çydamly däl we yzygiderli abatlanylmagyny ýa-da çalşylmagyny talap edýär?
  Mortise gulpy islendik ýeriň howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.Placeeriňiziň howpsuzlygyna galmak we bu dürli kynçylyklardan gaça durmak üçin Global gapy dolandyryş dolandyryşlaryny 1-1 / 8-e almaly. Sag eliňiziň gulpy gulpy.Bu gulpy ulanmagyň köp artykmaçlygy bar.

 • Arzan bahaly alýumin bolt gulpy

  Arzan bahaly alýumin bolt gulpy

  • ANTIQUE MORTISE LOKK SETLERINI GEREK - Mortise Lock Assambleýasynyň üzüm görnüşi, döwür öýlerinde tapylan köne gulplar üçin ajaýyp gabat gelýär.Gadymy we üzüm gapy enjamlary bilen ulanylýan toplum, ýapyk gulplar üçin tygşytly çalyşma.
  • AASsat gurnama - Gurmak çalt we aňsat, ähli nurbatlar hem bar.Gaplanan gulp, döwülen gulpy düzeltmek üçin bar bolan gapy jübüsine aňsatlyk bilen süýşýär.Onda iň ýokary pyçagyň 1/4 ululygyny kabul edýän 9/32 ”inedördül süýümli 2-3 / 8” arkaýynlygy bar.
  • GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ BILEN STEL - Gulp gaty gaty polatdan gurlup, açyk, bürünç bilen örtülen ýüzi bar.Toplumda gysgyçlar (gapy düwmeleri, inedördül şpilka, aýratyn satylýan ätiýaçlyk düwmeler we trim plitalary) we iki sany skelet görnüşli açar bar.