Habarlar

 • Gapy we kabinet halkalaryny oturtmak boýunça ädimme-ädim gollanma

  Öýi abadanlaşdyrmak taslamalary barada aýdylanda, gapy we şkafyň iliklerini nädip gurmalydygyny bilmek gymmatly ussatlykdyr.Dogry oturdylan ilikler rahat işlemegi üpjün edýär we gapylaryňyzyň we şkaflaryňyzyň umumy estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.Bu makalada size inst barada jikme-jik maglumat bereris ...
  Koprak oka
 • "Hytaýyň gapy kabinet enjamlary: hil we innowasiýa!"

  BIZI häzir sora, hünärmenimiz 5 minutdan 8 sagadyň dowamynda habarlaşar!Hytaýyň gapy kabinet enjamlary senagaty 2023-nji ýylda ösýär we özüni global lider hökmünde görkezýär.Import we eksport hasabaty gülläp ösýän bazary görkezýär, hytaý öndürijileri ýokary derejeli ...
  Koprak oka
 • Gapy çeňňegi satyn almak boýunça gollanma

  Gapy enjamlary barada aýdylanda, ilikler aýdylmadyk gahrymanlardyr.Bir gapyny açmakda ýa-da ýapmakda kynçylyk çekýänçä, olar hakda ýatdan çykarýarys.Bagtymyza, ilikleri çalyşmak diňe birnäçe ýönekeý ädimleri talap edýän gönümel prosesdir.Installationöne gurnama işine girmezden ozal c ...
  Koprak oka
 • Akylly gulplaryň güýjüni öwreniň: Häzirki zaman öýi üçin amatlylygy we howpsuzlygy açmak

  Häzirki döwürde çalt ösýän dünýäde akylly öý tehnologiýasy birleşdirilmezden häzirki zaman öý doly däl.Enjamlary zähmet bilen dolandyrýan ses bilen dolandyrylýan akylly gürleýjilerden başlap, amatlylygy ýokarlandyrmak üçin döredilen köp sanly innowasion öý enjamlaryna çenli 21-nji asyr öýleri gujaklaýar ...
  Koprak oka
 • Ministrler kabinetiniň iliklerini oturtmagyň iň soňky gollanmasyny hödürlemek: bökdençsiz işlemegi we wagtlaýyn stili açmak!

  Şkaflaryňyzy nepislik we netijelilik bilen täzelemek isleýärsiňizmi?Indi seretme!Stepdimme-ädim gollanmamyz, tejribeli hünärmen ýaly kabinet halkalaryny gurmaga mümkinçilik berer.Gapyly gapylar we deň däl ýapyklar bilen hoşlaşyň we biz ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi ajaýyp gapy gulpy bilen ygtybarly ediň - Dogry birini gözlemek üçin giňişleýin gollanma!

  Öýüňiziň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi?Öý howpsuzlygynyň iň möhüm böleklerinden biri ygtybarly gapy gulpydyr.Dogry gapy gulpy bilen öýüňizi, gymmat bahaly zatlaryňyzy we ýakynlaryňyzy potensial çozuşlardan gorap bilersiňiz.Theöne bazarda gaty köp wariant bar bolsa, nädip ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi aňsatlyk bilen goraň - Gapynyň gulpuny nädip gurmalydygy barada ädimme-ädim gollanma

  Öýüňiziň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi?Netijeli usullaryň biri, ýokary hilli gapy gulpuny oturtmakdyr.Worryöne alada etme, işi bitirmek üçin DIY hünärmeni bolmak hökman däl.Birnäçe gural we bu ýönekeý ädim ädimleri bilen ygtybarly gapy gulpy bolar ...
  Koprak oka
 • Şkaf tutawaçlaryny nädip gurmaly?

  Şkaf tutawaçlaryny oturtmak gaty kyn iş ýaly bolup biler, ýöne dogry gurallar we azajyk nou-hau bilen bu ýönekeý we peýdaly DIY taslamasy bolup biler.Bar bolan şkaflaryňyzy täzeleýärsiňizmi ýa-da täzelerini gurýarsyňyzmy, amal birmeňzeş.Ilki bilen gurallaryňyzy ýygnaň.Size m gerek bolar ...
  Koprak oka
 • Elektron gulpy nädip arassa saklamaly.

  1. Daş görnüşini arassa saklaň: gulpuň daşky görnüşi tegmiller we suw tegmilleri bilen reňklenmezlige çalşyň, esasanam poslaýjy maddalaryň gulp bilen baglanyşmagyna ýol bermäň we gulpuň üstündäki örtüge zeper ýetirmez.2. Tozany we hapany wagtynda arassalaň: arassalamakdan başga-da ...
  Koprak oka
 • Akylly gulpy gündelik hyzmat etmek

  Häzirki wagtda barmak yzlarynyň gulplary barha meşhur bolýar.Endokary derejeli myhmanhanalardan we willalardan adaty jemgyýetlere çenli barmak yzlary gulplary oturdyldy.Techokary tehnologiýaly önüm hökmünde barmak yzynyň gulpy adaty gulplardan tapawutlanýar.Lightagtylygy, elektrik toguny, enjamlary birleşdirýän önüm ...
  Koprak oka
 • GD gapy gulplary

  GD, öýüňizdäki ähli gapylary gulplamak üçin giň görnüşi hödürleýär.Giriş gapylaryňyz üçin gapy tutawaçlarynyň toplumyny, içerki gapylaryňyz üçin gapy gurallary we düwme toplumlaryny taýýarladyk Bu gapy gulplary gaty gowy ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi howpsuz saklamak üçin iň oňat akylly gapy 2021

  Açarlaryňyzy gapyda goýuň - bu akylly gulplar açar kodlary, barmak yzlary, smartfonlar we başgalar bilen açylyp bilner Pete Wise 04 Fewral 2021 Akylly gulp tehnologiýany has köp ulanýan gapylara giriş mehanizmidir ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2