Önümler

 • Mis gapy gulpy gulplama kassasy gulpy

  Mis gapy gulpy gulplama kassasy gulpy

  • Bu elementiň haçan ýa-da yzyna dolanjakdygyny bilemzok.
  • Güýçli guýma gurluşyk
  • El bilen däl dizaýn
  • Çep ýa-da sag tarapdaky programma üçin tersi bolt
  • K-5057 & K-5092 bilen ulanylýar
 • Süýşýän bolt gulpy Alýumin barmak latchy

  Süýşýän bolt gulpy Alýumin barmak latchy

  • Bu çep elli gulp 1-3 / 8-iň giriş gapylarynda ulanylyp bilner. 1-3 / 4-e çenli. Içki üzüm stiliniň enjamlaryna gabat gelmek üçin galyň.
  • 2-1 / 2 ini. Arka gapagy, 1-1 / 16 ini. X 7-5 / 8 aralygy
  • Satin Nikel gutardy
  • Polatdan ýasalan düwmelerden ýasalan gaty bürünç gurluşyk (atlas nikel görnüşinde), gaty bürünçden ýasalan plitalar we ýüz örtügi (atlas nikel görnüşinde), zamak korpusy bilen polat urgy bar.
  • Installationhli gurnama berkidijileri her giriş girelgesiniň gulpy toplumyna girýär
 • Klassiki görnüşli hammam Magnit gapy gulpy

  Klassiki görnüşli hammam Magnit gapy gulpy

  • ANSI GRADE 1 AMERIKA MORTISE GÖRNÜŞI
  • GÖRNÜŞLI LATCH BOLT 19mm (3/4 ″), 1 ″ SUS304 Goşmaça howpsuzlyk üçin uzaldyş möhleti
 • Hytaý 5845/5850/5840 sink / SS304 gulply

  Hytaý 5845/5850/5840 sink / SS304 gulply

  • Bu sag eli gulp 1-3 / 8-den girýän gapylarda ulanylyp bilner. 1-3 / 4-e çenli. Içki üzüm stiliniň enjamlaryna gabat gelmek üçin galyň.
  • 2-1 / 2 arkaýyn, 9/16 içerde. Latch proýeksiýasy, 1 inç.
  • Bürünçden ýasalan bürünç
  • Polat bilen berkidilen düwmelerde ýasalan bürünçden ýasalan polat, polat urgy we zamak korpusy bar
  • Installationhli gurnama berkidijileri her giriş girelgesiniň gulpy toplumyna girýär
 • Silindr deşikli ýokary hilli gulp SN reňki

  Silindr deşikli ýokary hilli gulp SN reňki

  • Mugt “Prime” eltip bermegi teklip edip bilmeýän beýleki satyjylardan arzan bahadan satylýar.
  • “Perma-Shield Gliding”, “Narroline Gliding”, “Frenchwood Gliding” eýwan gapylary bilen öndürilýär
  • Şeýle hem, bu toplumy öňki üzüm gulplaryny 2573558 we 2573562 bölek belgileri bilen çalyşmak üçin ulanyň
  • Bu toplum, köplenç gapyda oturdylan petik diýilýän giriş gulp mehanizmini öz içine alýar
  • Gulp mehanizmi çeňňeklere ýetýär, kabul ediji gapyny ýapýar we gapyny gulplaýar.
  • Bu toplum, beýleki tarapdan gutarmagyna garamazdan, elýeterli enjamlar bilen 2 panelli gapylaryň hemmesinde ulanylýar
 • Agaç gulplama üçin poslamaýan polatdan ýasalan gulp

  Agaç gulplama üçin poslamaýan polatdan ýasalan gulp

  • Atrium halkaly gapy üçin asyl ýekeje nokat gulpy üçin takyk çalyşma
  • Faceplate ölçegleri: 15/16 9-5 / 8 dýuým, Radius gutarýar
  • Faceplate nurbat deşikleri: 8-11 / 16
  • Arka tarapy: 1-3 / 4 dýuým
 • Zawod barmak yzyna garşy polatdan ýasalan gapy gulpy

  Zawod barmak yzyna garşy polatdan ýasalan gapy gulpy

  • Berkidilen gapylarda zeper ýeten ýa-da ýiten jisim gulpuny çalyşmak üçin ulanylýar.Alýumin gapy öndürijileriniň köpüsi tarapyndan ulanylýar.24mm (.945 ″) ýüz plastinka
  • Poslamaýan pellehana käbir bölekleri bilen polatdan ýasalan
  • Gulpy işletmek üçin tutawaçlary ýa-da epleri öz içine almaýar.Diňe gulp korpusy. Bu çukur gulpy polat böleklerden gurlup, käbir bölekleri poslamaýar.Onda tersine berkitme we 8 mm eplenç ululygy bar.Bu 2pt gulply we beýleki gulplama nokadyna birikdirip bolmaýar.Bu önüm içerki / daşarky tutawaçlary we silindr gulpuny öz içine almaýar.Önümde gurnama gollanmasy we M5 silindrli berkidiji nurbat, 8gx7.5 skripka, 2mm berkitme gaplaýjy we berkitme eşik bar.
 • Fireangyna garşy gulpy amatly we täsirli

  Fireangyna garşy gulpy amatly we täsirli

  • IEST GOWY GYMMAT - Çalyşýan Mortise Patio Gapy / Süýşýän gapy gulpy, tapjak iň gowy bahaňyzdyr.Köne ýa-da döwülen ýassygyňyzy çalyşmak üçin aljyraňňy bölekler üçin has köp pul tölemegiň zerurlygy ýok.

  • AASsat gurmak3-11 / 16 ölçegli merkezi deşikleri bolan agaç, alýumin ýa-da winil gapylaryna göni goýup bolýar ”.Daşarky plastinka / saklaýjy gapylar bilen hem ulanylyp bilner.
  • Köne ýa-da döwülen gapy gulplaryny çalşyň - Latch ýapyşyp başlanda ýa-da görnüşi gulplanmasa, bu arzan çalyşma gulpy size gerek zat.Enjam dükanyna syýahatyňyzy tygşytlaň we az pul tygşytlaň
 • Qualityokary hilli amatly görnüşli mortise lockbody

  Qualityokary hilli amatly görnüşli mortise lockbody

  1-1 / 8 dýuým arkaýyn

  Bermek: dogry

  Plateüz plastinka: 1 dýuým w 6 6/8 dýuým l

  Kazyýetiň ölçegleri: 7/8 dýuým w, 6 dýuým l arka tarapyna mahsus çuňlugy

  Latchbolt: 1/2 dýuým w 1 dýuým l 1/2 dýuým zyňmak Önümiň beýany Giriş gapylaryňyzyň ýeterlik derejede howpsuz däldiginden gorkýarsyňyzmy?Ora-da häzirki gulplaryňyz çydamly däl we yzygiderli abatlanylmagyny ýa-da çalşylmagyny talap edýär?
  Mortise gulpy islendik ýeriň howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýar.Placeeriňiziň howpsuzlygyna galmak we bu dürli kynçylyklardan gaça durmak üçin Global gapy dolandyryş dolandyryşlaryny 1-1 / 8-e almaly. Sag eliňiziň gulpy gulpy.Bu gulpy ulanmagyň köp artykmaçlygy bar.

 • Arzan bahaly alýumin bolt gulpy

  Arzan bahaly alýumin bolt gulpy

  • ANTIQUE MORTISE LOKK SETLERINI GEREK - Mortise Lock Assambleýasynyň üzüm görnüşi, döwür öýlerinde tapylan köne gulplar üçin ajaýyp gabat gelýär.Gadymy we üzüm gapy enjamlary bilen ulanylýan toplum, ýapyk gulplar üçin tygşytly çalyşma.
  • AASsat gurnama - Gurmak çalt we aňsat, ähli nurbatlar hem bar.Gaplanan gulp, döwülen gulpy düzeltmek üçin bar bolan gapy jübüsine aňsatlyk bilen süýşýär.Onda iň ýokary pyçagyň 1/4 ululygyny kabul edýän 9/32 ”inedördül süýümli 2-3 / 8” arkaýynlygy bar.
  • GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ BILEN STEL - Gulp gaty gaty polatdan gurlup, açyk, bürünç bilen örtülen ýüzi bar.Toplumda gysgyçlar (gapy düwmeleri, inedördül şpilka, aýratyn satylýan ätiýaçlyk düwmeler we trim plitalary) we iki sany skelet görnüşli açar bar.
 • Wezipe önümçilik gapylary, sink sink halka kabineti

  Wezipe önümçilik gapylary, sink sink halka kabineti

  Görünmeýän ýa-da gizlenen kabinet halkalary

  Closedapylanda, şkafyň gapysynyň içinde ýalpyldawuk bolmak üçin niýetlenen gizlin şkaf halkalaryny döredýär.“Görünmeýän” halkalar diýlip hem atlandyrylýan bular, esasan, tekiz, owadan we minimalistik ýüzleri üpjün edýän gizlin şkaf halkalarydyr.

  Gizlenen kabinet halkalary we esbaplary has giň gerimimizde, bu modeller gapylar ýapylanda düýbünden görünmezlik üçin döredildi.

 • Kabinet sink garyndysy 180 dereje berkitme çeňňegi

  Kabinet sink garyndysy 180 dereje berkitme çeňňegi

  • Jemleýji görnüş:Çotga, Satin Nikel
  • Gurnama görnüşi:Gapy dagy
  • Bölekleriň sany:50
  • Bölüm sany:50.0 Hasap
123456Indiki>>> Sahypa 1/11