Alýumin gapy tutawajy

 • Enjamyň gapy tutawajy, içki alýumin gapy tutawaçlary

  Enjamyň gapy tutawajy, içki alýumin gapy tutawaçlary

  • 1 ″ Mortise silindrine laýyk Adams dessury, Kawneer, Vistawall we beýleki dükanlaryň gapy gulplary
  • Her toplumda 1 açar gulp silindri we 2 açar, 1 sany kiçijik, silindr ýakasy bar
  • Standart 1 dýuým uzynlygy, standart 1-5 / 32 ″ Diametri täjirçilik gapy gulpy Mortise silindrleri
  • Söwda dükany “Front Deadbolt”, “Hook Lock” we dar alýumin çarçuwaly aýna gapylarda “Deadlatch” bilen ulanmak üçin
  • SC1 açarlary (5 Pin C açar ýoly)
 • Alýumin derwezesi opeewropanyň stili

  Alýumin derwezesi opeewropanyň stili

  • Alörite alýumin gulp korpusy, çydamlylygy üçin gara winil bilen örtülendir.
  • Çekmekden we bahadan goramak üçin goşa gulplamak
  • Goşmaça saýlama garşylygy üçin silindr
  • 1-9 / 16 dýuým (40 mm) giň gulp göwresi;1/4 dýuým (6 mm) diametri 7/8 dýuým (22 mm), ini 13/16 dýuým (21 mm)
  • 8 gulp düwmesiniň her toplumy birmeňzeş.Her toplum 8 düwme bilen gelýär
 • Penjireli gapylar üçin alýumin zynjyr zawody

  Penjireli gapylar üçin alýumin zynjyr zawody

  • WINDOW LOKS HOWPSUZlygy】 Ölçegi takmynan.1,18 x 0.94 x 0.94 dýuým, 0,6 dýuýmdan gowrak we galyňlygy 0,63 dýuýmdan az bolan yzarlamak üçin ulanyň.Çagalaryň we öý haýwanlarynyň beýiklikden gaçmak howpuny netijeli azaldyň, ogurlykdan goraň.Öýüňizi howpsuz saklaň, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin penjireleri çäklendiriň we düzediň.
  • UPGRADE GORAMAK DIZAYNY window Bu penjiräniň gulpy gaty alýumin garyndysyndan, poslama we garra garşy.Döwrebaplaşdyrylan dik penjire gulplary dizaýny, aç-açan çagalaryň açylmazlygy üçin açary aýyrmaga we dogry saklamaga mümkinçilik berýär.Potentialhli potensial gizlin howplary ýok etmek üçin gorag gatlagy.
 • Penjireler we gapylar üçin alýumin zynjyr zawody

  Penjireler we gapylar üçin alýumin zynjyr zawody

  • 【Öý howpsuzlygy we çagalar üçin subutnama】 Swing bar gapy gulplary, girýän gapylar üçin howpsuzlyk gulplaýjy enjamlar, otagyň içindäki adamlara myhmanlar we ýaşaýjylar üçin gizlinlik we howpsuzlyk üpjün etmek bilen bir hatarda tanamak ýa-da howa çalmak üçin gapyny birnäçe dýuým açmaga mümkinçilik berýär.Gapyny berkitmek, çagalar üçin elýeterli bolmadyk gapylary hem özleri açyp bilmezligi üçin gurup bolýar.DUICEDURYŞ: Gapy gapylary bilen ýuwlanda agaç gapylaryň köpüsine we galyplaryna laýyk gelýär!
  • Ura Çydamly gurluşyk or Gapy berkitmeleri premium gaty alýumin garyndysyndan owadan ýalpyldawuk we ajaýyp öý bezegiňiziň üstüni ýetirmek üçin gurlupdyr.Gapynyň gulplaryny poslamak ýa-da okislemek kyn we uzak ömre hyzmat eder.Ultra galyň swing gol we gaty gulp bazasy güýçli we çydamly hilini üpjün edýär we 600 funt güýjüne garşy durýar.Öý howpsuzlygy gapysynyň gulpy, içinden aňsatlyk bilen gulplanyp bilner, daşardan zor bilen açylmaga gaty güýçli.
 • Söwda hrom plastinkasy guýma alýumin gapy tutawajy

  Söwda hrom plastinkasy guýma alýumin gapy tutawajy

  • Reňk: Alýumin
  • Jemleýji görnüş: Alýumin
  • Tutuş görnüşi: Knob
  • Metal görnüşi: Alýumin
  • Materiallary dolandyryň: Alýumin
 • Döwrebap geçiş tutawajy Lýuks alýumin gapy leňňer gulplary

  Döwrebap geçiş tutawajy Lýuks alýumin gapy leňňer gulplary

  • Güýçli alýumin: berk alýumin garyndysyndan ýasalan bu ak gapydan ýasalan gulplar, tekiz, güýçli, poslama garşy we has ygtybarly, ýapylmagynyň öňüni almak üçin döredilen we uzak wagtlap ulanylyp bilner.
  • Ulanyşyň giň gerimi: itiň gaçmagynyň öňüni almak üçin gapylary, penjireleri ýa-da bag gapylaryny arkaýyn ýapyp bilýän ýa-da käbir zatlary çagalaryň elýeterli bolmazlygy üçin şkaflary ýapyp bilýän alýumin garyndy slaýd bolt latçasy ulanylyp bilner.
 • Giriş üçin mehaniki çeňňek mis tutawajy antik bürünç gulpy

  Giriş üçin mehaniki çeňňek mis tutawajy antik bürünç gulpy

  • Reňk: Alýumin

  • Material: Diecast
  • Jemleýji görnüş: Alýumin
  • Önümiň ölçegleri LxWxH: 1,5 x 3.75 x 7,63 dýuým
 • Qualityokary hilli alýumin we gapy esbaplary köp tutawaç

  Qualityokary hilli alýumin we gapy esbaplary köp tutawaç

  • Reňk: Alýumin
  • Jemleýji görnüş: Alýumin / Agaç
  • Tutuş görnüşi: Içki gulp
  • Metal görnüşi: Alýumin
 • Döwrebap arzan alýumin içerki gapy enjamlary inedördül gapy tutawaçlary

  Döwrebap arzan alýumin içerki gapy enjamlary inedördül gapy tutawaçlary

  • Stil:ÇEP EL

  • Reňk: Alýumin
  • Jemleýji görnüş: Alýumin
  • Tutuş görnüşi: Lever
  • Metal görnüşi: Alýumin
 • Döwrebap arzan alýumin içerki gapy enjamlary inedördül gapy tutawaçlary

  Döwrebap arzan alýumin içerki gapy enjamlary inedördül gapy tutawaçlary

  • Jemleýji görnüş:Jaýlanan
  • Tutuş görnüşi:Lever
  • Metal görnüşi:Alýumin
  • Materiallary dolandyryň:Alýumin
  • Marka:GD
 • Enjam gyzgyn satuw alýumin gapy tutawajy

  Enjam gyzgyn satuw alýumin gapy tutawajy

  • Faceerüsti dizaýn
  • Açar gulplama aýratynlygy
  • Veranda gapylarynda, ammarlarda we peýdaly gapylarda ulanylýar
  • Gurmak aňsat