Gapy we kabinet halkalaryny oturtmak boýunça ädimme-ädim gollanma

Öýi abadanlaşdyrmak taslamalary barada aýdylanda, gapy we şkafyň iliklerini nädip gurmalydygyny bilmek gymmatly ussatlykdyr.Dogry oturdylan ilikler rahat işlemegi üpjün edýär we gapylaryňyzyň we şkaflaryňyzyň umumy estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.Bu makalada size gapy we şkafyň iliklerini oturtmak barada jikme-jik maglumat bereris.

 

1. Zerur gurallary ýygnaň:

Gurmak işine başlamazdan ozal aşakdaky gurallary ýygnaň: tok matkasy, otwýortka, pyçak, ölçeg lentasy, galam we ilikler.

2. Çeňňegiň ýerleşdirilişini kesgitläň:

Gapyny ýerinde saklaň we gapynyň hem-de gapynyň çarçuwasynda gerekli çeňňek ýerlerini belläň.Adatça, gapylar üç halka talap edýär: biri ýokarda, biri ortada we biri aşakda.

3. Gapyny taýýarlaň:

Gapynyň gyrasyndaky ilikler üçin çukur döretmek üçin bir pyçak ulanyň.Dynç alyşyň çuňlugy, ýaprak ýapragynyň galyňlygyna deň bolmaly.Çukurlaryň göni we gysgyç plitalarynyň gapynyň gyrasyna çişip oturjakdygyna göz ýetiriň.

4. Çeňňekleri guruň:

Berilýän nurbatlary ulanyp, ýapgy ýapragyny gapy çarçuwasyna dakyp başlaň.Aseeňillik we netijelilik üçin tok matkasyny ulanyň.Her ädim üçin bu ädimi gaýtalaň.

5. Gapyny we çarçuwany deňleşdiriň:

Gapy çarçuwasyna berkidilen ilikler bilen gapyny ýerinde saklaň we çeňňek ýapraklaryny gapynyň girelgeleri bilen deňleşdiriň.Gapydaky nurbat deşik ýerlerini galam bilen belläň.

6. Gapydaky ilikleri berkidiň:

Gapyny aýryň we bellenen ýerlerde nurbatlar üçin synag deşiklerini burawlaň.Soňra, ýaprak ýapraklaryny gapy girelgelerine pugta berkidip, çarçuwanyň gapysyny täzeden birikdiriň.

7. Gapyny barlaň:

Gapynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin gapyny ýuwaşlyk bilen açyň we ýapyň.Zerur bolsa, iliklere zerur düzedişler giriziň.


Iş wagty: Iýul-11-2023